Stemmen bij volmacht (31-01-2017)

Dit item is verlopen op 01-04-2017.

De burgemeester van Nuth maakt bekend dat het bij de  aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs

 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Tevens kunt u het formulier downloaden.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Deweverplein 1
6361 BZ Nuth

Nuth, woensdag 25 januari 2017

De burgemeester voornoemd,
D.H. Schmalschläger

Te downloaden:

Pagina opties