Registratie aanduiding politieke groepering (19-07-2018)

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2018

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beekdaelen;

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

dat op woensdag 11 juli 2018 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beekdaelen.

Politieke groepering:   Beekdaelen Lokaal
Aanduiding:                  Beekdaelen Lokaal

Politieke groepering:   Vernieuwingsgroep '70
Aanduiding:                  Vernieuwingsgroep

Politieke groepering:   VitaalBeekdaelen 
Aanduiding:                  VitaalBeekdaelen

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de bekendmaking van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door bureau verkiezingen, Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth, email gemeente@nuth.nl, telefoonnunmer 14-045.

Plaats: Nuth

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beekdaelen,

Mevr. D.H. Schmalschläger (burgemeester)