Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de BRP (21-02-2018)

Dit item is verlopen op 01-04-2018.

Uit onderzoek van de gemeente Nuth is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetenen van de gemeente Nuth staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen reisdocumenten, subsidies enz.

Geslachtsnaam   Voorletters   Geboortedatum
Mercuro   G. 02-02-1986

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Uw brief kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van Nuth, Afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 22000, 6360 AA Nuth. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te maken via tel.: 14-045.

Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetenen van de gemeente Nuth staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen reisdocumenten, subsidies enz.

Geslachtsnaam  Voorletters  Geboortedatum Datum verzending besluit
Jaichalao J.  10-10-1972 21-02-2018

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit, waartegen bezwaar wordt gemaakt;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht) worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Gemeente: Nuth