Publicatie besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de BRP (04-04-2018)

Dit item is verlopen op 01-06-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon op te schorten.

Dit betekent dat hij daardoor niet meer als ingezetene van de gemeente Nuth staan ingeschreven. Hij is niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen reisdocumenten, subsidies enz.

Geslachtsnaam                Voorletters       Geboortedatum             Datum verzending besluit
Mercuro                             G.                       02-02-1986                     04-04-2018

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit, waartegen bezwaar wordt gemaakt
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht) worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Gemeente: Nuth