Leerplicht

  • Beschrijving

    Kinderen die leerplichtig zijn moeten naar school. Gaat een kind zonder goede reden niet naar school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Ouders of verzorgers van kinderen kunnen onder bepaalde voorwaarden extra (vakantie)verlof aanvragen. In uitzonderingsgevallen is ook meer structureel geoorloofd verzuim mogelijk. Dit heet vrijstelling.

    Het Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg controleert of de leerplicht wordt nageleefd en helpt als er problemen zijn die het recht op onderwijs van uw kind in de weg staan. Voor vragen over de uitvoering van de Leerplicht neemt u contact op met Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg.

    Direct naar bureau VSV