Omgevingsvergunning

 • Beschrijving

  • De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu (zoals een kapvergunning, sloopvergunning of een vergunning voor het aanleggen van een inrit) zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Zo regelt u verschillende activiteiten in één keer, met één aanvraag, één vergunning en één procedure.
  • Een omgevingsvergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

  Direct aanvragen

 • Kosten

  Kosten

  De kosten voor het behandelen van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Hoe meer activiteiten binnen één project tegelijkertijd worden aangevraagd, hoe lager de legeskosten. Vanaf een aanvraag voor drie activiteiten voorziet de legesverordening in kortingsmogelijkheden. Voor nader informatie over de kosten in uw specifieke situatie kunt u het beste contact opnemen met de gemeente Nuth. Tevens kunt u de tarieven voor de verschillende deelactiviteiten vinden in de tarieventabel van de legesverordening welke jaarlijks door de gemeente Nuth wordt vastgesteld. 

 • Regelen

  Regelen

  U kunt een omgevingsvergunning op twee manieren aanvragen:           

  Procedure

  Uw aanvraag wordt doorgaans binnen acht weken volgens de zogenaamde reguliere procedure afgehandeld. Grote ingewikkelde aanvragen, waarvoor dit wettelijk is voorgeschreven, worden binnen 26 weken volgens de uitgebreide procedure afgehandeld. In beide gevallen is een verlenging van de beslistermijn met zes weken mogelijk. 

  Uw aanvraag doorloopt één procedure en wordt in de meeste gevallen door de gemeente beoordeeld. Als u bijvoorbeeld een vergunning voor milieuactiviteiten voor een groot bedrijf aanvraagt, beoordeelt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg uw aanvraag. De gemeente stuurt uw aanvraag dan door naar de RUD.

  Uw aanvraag leidt tot één besluit, ongeacht de onderdelen van de omgevingsvergunning waarvoor u een aanvraag indient. Voor een verleende omgevingsvergunning geldt doorgaans een bezwaartermijn van zes weken. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een bezwaar kenbaar maken. 

  Wanneer de uitgebreide procedure wordt doorlopen, wordt eerst een ontwerpbesluit kenbaar gemaakt, waartegen door iedereen zienswijzen kunnen worden ingediend, en na verlening van de vergunning kan dan bij de rechtbank beroep worden aangetekend. Bij de bekendmaking van een omgevingsvergunning worden altijd de toepasselijke rechtsmiddelen vermeld. 

 • Meenemen

  Meenemen

  Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke informatie u moet bijvoegen of meenemen.
  Dit is afhankelijk van de activiteit(en) waarvoor u een vergunning aanvraagt. 

 • Extra 1

  Activiteiten omgevingsvergunning

  U kunt voor één of meer van onderstaande activiteiten een omgevingsvergunning aanvragen:

  • Bouwen en verbouwen
  • Slopen
  • Kappen van bomen
  • Inrit/Uitrit aanleggen
  • Milieu
  • Brandveilig gebruik (bij risicovolle vormen van gebruik, zoals een basisschool, kinderdagverblijf, verpleeghuis of hotel)
  • Ophogen en verharden van gronden
  • Wijzigen gebruik
  • Monumenten

  Via het Omgevingsloket kunt u voor deze activiteiten een vergunning-check doen en de vergunning aanvragen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft. Komt u er niet uit, dan kunt u op afspraak langskomen.

  Slopen

  In veel gevallen kunt u volstaan met het indienen van een sloopmelding. Soms is naast een sloopmelding toch nog een vergunning nodig, bijvoorbeeld wanneer het te slopen pand een monument is.

  Kappen van bomen

  Voor het kappen van een boom is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning is niet nodig in de volgende gevallen:

  • bomen met een stamdiameter kleiner dan 100 cm (omtrek 314 cm) op 1,30 meter hoogte boven maaiveld. In geval van meer-stammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. 
  • fruitbomen, onderdeel vormend van een agrarische bedrijfsvoering die om bedrijfseconomische redenen moeten worden gekapt en wind-schermen om boomgaarden;
  • populieren;
  • houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld; 
  • houtopstand die moet worden geveld in het kader van de Plantenziektewet of op last van burgemeester en wethouders;
  • houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die
   • ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are; 
   • ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen.

  U dient tevens rekening te houden met mogelijke andere regelgevingen, zoals Bestemmingsplannen en de Boswet. Beide regelgevingen zijn veelal van toepassing in het buitengebied. 

  Inrit/Uitrit

  Er is sprake van een inrit/uitrit als er een verbinding is tussen de openbare weg en het particuliere terrein. Een uitrit is nodig om (vracht)auto's van de openbare weg naar particulier terrein te laten rijden zonder daarbij het trottoir of de berm te beschadigen.

  Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning maakt u een afspraak met de gemeente voor de aanleg dan wel het veranderen van de inrit/uitrit. U mag deze werkzaamheden niet zelf uitvoeren.

  Milieu

  Als u een bedrijf wilt bouwen of verbouwen moet het aan de gestelde milieueisen voldoen. U kunt volstaan met een milieumelding als het gaat om bedrijven die relatief vaak verbouwd worden. Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunt u via de Activiteitenbesluit Internet Module nagaan of een vergunning of melding nodig is.

 • Extra 2

  Welstand    

  Welstand betekent dat er aan de hand van uw bouwplan gekeken wordt of het bouwwerk  in de omgeving past.
  Per  01-01-2012 is voor de gemeente Nuth geen welstand meer van toepassing, behalve wanneer het monumenten en beeldbepalende panden betreft of als het gaat om complexe en omvangrijke bouwplannen. Meer informatie kunt u nalezen in de excessenregeling.

 • Kosten

Pagina opties