Melden optocht

 • Beschrijving

  • U kunt de optocht tenminste zes weken van te voren online melden.
  • U dient rekening te houden met de voorwaarden die verbonden zijn aan de organisatie van een optocht zoals onderstaand vermeld.
  • U dient zelf te zorgen voor het opleiden en inzetten van verkeersregelaars.
 • Kosten

  Het melden van een optocht is gratis.

 • Regelen

  U kunt uw optocht online doorgeven.

 • Voorwaarden

  De gemeente Nuth heeft, bij collegebesluit van 17 januari 2017, voorwaarden vastgesteld voor het organiseren van optochten. Onderstaand kunt u deze voorwaarden lezen.

  Algemene voorwaarden

  • De organisatie dient vooraf de wagens die deelnemen aan de optocht te controleren op
   deugdelijkheid en op de algemene normen van zedelijkheid;
  • De motorvoertuigen dienen verzekerd te zijn;
  • Er mag geen rommel, stro, mest, gesnipperd papier en dergelijke worden uitgegooid door de deelnemers aan de optocht. De opruimkosten die de gemeente Nuth moet maken kunnen
   verhaald worden op de organisatie van de optocht;
  • Het snoepgoed moet op een veilige manier worden uitgegooid;
  • De optocht dient zonder oponthoud te verlopen;
  • Het meevoeren van dieren tijdens de optocht is toegestaan, echter niet op de wagens;
  • Er mogen geen deelnemers op aanhangwagens plaatsnemen van en naar de optocht;
  • De deelnemers dienen zich te houden aan de regels van het Reglement verkeersregels en
   verkeerstekens;
  • Aanwijzingen van brandweer- of politieambtenaren, gegeven in verband met de openbare orde en veiligheid, dienen stipt te worden opgevolgd;
  • De organisator dient ervoor te zorgen dat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden van de door u te organiseren activiteiten.

  Verkeerstechnische voorwaarden

  • De route van de tocht dient uiterlijk zes weken voor de datum van het evenement te worden doorgegeven aan de volgende instanties: de gemeente, de politie en de openbaar
   vervoersonderneming;
  • De organisator dient zelf zorg te dragen voor voldoende begeleiding van de optocht door
   gecertificeerde verkeersregelaars;
  • De geldende verkeersregels dienen steeds in acht te worden genomen;
  • Het verkeer dient zo min mogelijk hinder te ondervinden van de optocht.

  Voorwaarden met betrekking tot drankgebruik

  • Chauffeurs van wagens mogen niet onder invloed zijn van alcohol;
  • Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen alcohol in hun bezit hebben of drinken tijdens de
   optocht (kans op boete);
  • APV wetgeving en Drank- en Horecawetgeving dient in acht genomen te worden door zowel
   organisatoren van als deelnemers aan de optochten.

  Regels betreffende het voorkomen van hinder door geluidsoverlast

  • Tijdens optochten dient het geproduceerde geluidsniveau acceptabel te zijn voor zowel
   (mede)deelnemers aan de optocht als toeschouwers en omwonenden;
  • Het geproduceerde geluidsniveau mag maximaal 90 dB(A) bedragen;
  • Het verplaatsen van de deelnemende wagens van en naar de optocht dient zonder geluid te
   geschieden.
 • Links

  Meer informatie

  Verkeersregelaars examen

Pagina opties